E-mailt küldök Visszahívást kérek
     
Adósoknak

Adatvédelem: Az adatvédelemről az adatvédelmi törvény rendelkezik, a törvény célja annak a biztosítása, hogy a személyes adataival mindenki maga rendelkezhessen.
 
Adós: Az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, amely tartozásait esedékességükkor nem tudta kiegyenlíteni.
 
Adóstárs: az adóstársnak az Adóssal azonos kötelezettsége van. A tartozás megfizetéséért egyetemlegesen, vagyis ugyanolyan mértékben, a teljes vagyonával felel. (pl.: férj/feleség)
 
ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek
 
Behajtás: Ebben a szakaszban kerül sor a fizetési felszólítások, részletfizetési megállapodások, és átütemezési konstrukciók felajánlására, személyes felkeresésre. A behajtási szakaszt a tárgyalásos, tartozásrendezésre törekvő egyeztetés jellemzi, amely alatt a Hitelező megbízottja, a Követeléskezelő veszi fel, és tartja a kapcsolatot az Adóssal.

Csődeljárás: Az Adós védelmében az Adós által kért eljárás, melyet abban az esetben kérhet, ha a hitelezői felé nem tud teljesíteni. Az eljárás ideje alatt (60 napig) az Adós nem támadható, moratóriumot kap, hitelezőivel szemben védelmet élvez, azaz nem indítható ellene végrehajtás, felszámolási eljárás.

Felszámolás: A cég kényszermegszűnése, abban az esetben, amikor a kötelezettségeit nem képes teljesíteni. A felszámolást-t az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére lehet lefolytatni. A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a hitelezőnek, az Adóssal szemben lejárt, elismert követelése legyen. (Elismert tartozásnak minősül, ha a fizetendő számla lejártától számított 15 napon belül az Adós nem reklamálta meg annak összegét és a hitelező írásbeli felszólítását kézhez kapta.)

Fizetési meghagyás: Permegelőző eljárás, illetéke 3%. Előre meghatározott formanyomtatvány, illetékes bíróságnak történő megküldésével lehet kezdeményezni, melyen fel kell tüntetni a követelés összegét, kamatát és ügyvédi költségét.

Az Adósnak az okiratban szereplő 15 napon belül vagy fizetnie kell, vagy ellent kell mondani, és kifogással élnie az FMH ellen. Amennyiben eredménytelenül telik el a 15 nap, úgy az FMH jogerőssé válik, és azonnal végrehajtható. Ha az Adós ellentmond, az FMH benyújtóját felszólítja a bíróság az illeték 6%-nak kifizetésére, majd kitűzi a tárgyalás napját.

Hagyatéki eljárás: A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével azon ügyfél kérelmére, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik. A hagyaték magában foglalja a pénzben kifejezhető értékű jogokat és kötelezettségeket, tehát nem csak a vagyont, hanem a tartozásokat is. Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel, azaz a tartozásokért az örökség értékéig felel.

Kezes: kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette.
Készfizető kezes: Nem követelheti, hogy a követelést először az Adóstól hajtsák be
Sortartó kezesség: A tartozást elsősorban az Adóstól és az Adóstársaktól kell behajtani

Követeléskezelés: Az a rendszeresen, üzletszerűen nyújtott szolgáltatás, amelynek keretében a harmadik személyt megillető lejárt és elismert, de ki nem egyenlített számlakövetelés érvényesítése folyik, a jogi eljárás megindítása előtt.

Közjegyző: A közjegyzőket a törvény közhitelességgel ruházza fel, hogy pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak a jogviták megelőzése érdekében. Szerepkörének célja a felek közötti jogviták megelőzése.

Meghatalmazás: Az a jog, amelyet a meghatalmazó a meghatalmazottaknak ad, hogy egy megnevezett tevékenységben helyette hivatalosan intézkedjen és a meghatalmazó irányelveinek megfelelő döntéseket hozzon.
 
Nem peres eljárás: A peren kívüli eljárások esetében nincsen kereset, rendszerint a felek meghallgatására, tárgyalásra nem kerül sor. Az ügyet pedig nem ítélet, hanem végzés dönti el.

Örökös: Az Adós halálával az őt megillető jogok és kötelezettségek az örökösökre szállnak át, amennyiben az örökséget elfogadják.
 
Peres eljárás: A bíróság előtt keresettel megindított eljárás, amely a felek részvételére és meghallgatására épülő tárgyalás során feltárt tényállás alapján, az ügynek ítélettel való eldöntésére és az ítélet végrehajtására irányul. Illetéke: 6 %
 
Végelszámolás: A végelszámolási eljárás egy vállalkozás saját akaratából történő megszűnése. Ebben az esetben a hitelező felé fennálló tartozásait rendeznie kell, és maradéktalanul eleget kell tennie a kötelezettségeinek. (Amennyiben a végelszámolási eljárás során a cég vagyona nem fedezi a költségeket, az eljárást felszámolásként kell továbbfolytatni. A magyar gyakorlatban az esetek többségében átfordul az eljárás felszámolásba.)
 
Végrehajtás: A végrehajtás az állami eszközökkel történő kikényszerítése a jogkövető magatartásnak. A végrehajtási eljárást a bírósági végrehajtásról szóló törvény Vht. határozza meg részletesen.
Végrehajtást lehet vezetni:
Munkabérre, és minden járandóságra, illetve minden pénzügyi intézménynél kezelt összegre
Végrehajtható: munkabér, nyugdíj, gyermek ellátáshoz kapcsolódó juttatás 33%-a, kivételes esetben 50%-a
Mentes a végrehajtás alól: nemzeti gondozási díj, hadigondozottak pénzbeli ellátása, nevelőszülő részére az államilag gondozott gyermek tartásáért fizetett gondozási díj…
Ingóságra
Lefoglalni az Adós birtokában levő, vagy más olyan ingóságot lehet, amelyről valószínűsíthető, hogy az Adós tulajdonában van.
 
A végrehajtási díjszabásról szóló 1994.évi LIII.törvény 34.§-ának rendelkezése alapján minden végrehajtással kapcsolatos költséget (illetékek, járulékok, végrehajtói díj, közjegyzői díj, stb.) a végrehajtást kérő előlegezi meg, de az adós viseli.
Felszólító levelet kapott tőlünk?
Amennyiben szolgáltatója Ön felé jogszerű követelést támaszt, az Ön érdeke is azt minél hamarabb rendezni.
Ügykezelőink célja, hogy Ön a tartozását a lehető legjobb feltételek mellett rendezhesse.

 
Kik vagyunk,
mivel foglalkozunk?
A B2 Consequence Kft. hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő követeléskezelő vállalata. Célunk a késedelembe esett számlák rendezése, oly módon, hogy Megbízóink és Ügyfeleik jó viszonya megmaradjon.
Ügyfelei késve
fizetnek Önnek?
A B2 Consequence Kft. segít a követelések hatékony behajtásában, miközben humánus irányelveinek köszönhetően meglévő partnerkapcsolatai nem sérülnek.
KAPCSOLAT

B2 Consequence Kft.
1253 Budapest, Pf.: 94.
Tel: +36 (1) 5100 900
Fax: +36 (1) 5100 901
E-mail: behajtas@consequence.hu

 
Amennyiben a számsor nem olvasható, kattintson rá az újrarendezéshez.
^
TÉRKÉP

Országos Hátralékkezelési Központ
1013 Budapest, Pauler utca 11.

Ügyfélszolgálat:
Hétfő-Péntek: 
8:00-19:00
 
Consequence Europe Magyarország Kft.
CÍMKÉK

kiszervezés beszedés elmaradás felelősség hátralék kezes kötelezett late nemzetközi perképviselet skip tracing érvényesítés ügyféllátogató adóstárs b2c early eljárás eur felkeresés felkeresői felszámolás fizetési hálózat iroda jogi költségátalány meghagyás puha sikerdíj soft személyes végrehajtás ügyvédi contact 301/a b2b díjhátralék díjtartozás hitel kamat késedelmi outsourcing ptk pénz számlatartozás tartozás consequence call cashflow debt fmh kintlévőség követelés követeléskezelés számla adósság center behajtás collection
Tartalom betöltése...